چهارشنبه 24 مرداد 1397   13:44:03
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.هیئت مدیره


هیئت مدیرهاعضاء هیات مدیره شرکت گاز استان کرمان

آقای غلام رضا مشایخی
رئیس هیاٌت مدیره

آقای مهندس منوچهر فلاح
مدیر عامل و نایب رئیس هیاٌت مدیره

آقای محمدرضا بیجامی
معاون مهندسی و اجرای طرحها و عضو هیات مدیره

آقای محسن پورنامداری
رئیس امور حقوقی و عضو هیات مدیره

آقای ایمان قاضی زاده
رئیس امور مالی و عضو هیات مدیره
آقای محمد رضا کرامت
معاون بهره برداری و عضو علی البدل هیات مدیره
آقای ابوالفضل اشرفی
عضوعلی البدل هیات مدیره
1
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان کرمان می باشد
مجری سایت : شرکت سیگما